Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Hurtownia wędkarska i zoologiczna

Regulamin

 
REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
 

     1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Halinę Zatorę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZATORA Halina Zatora z siedzibą we Wrocławiu, za pośrednictwem hurtowni internetowej hurtownia.zatora.com.pl (zwanej dalej: „Hurtownią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Halinę Zatorę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZATORA Halina Zatora z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje
 

     1.    Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
     2.    Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
     3.    Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
     4.    Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Hurtowni Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Hurtowni Internetowej.
     5.    Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).
     6.    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
     7.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
     8.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Hurtowni Internetowej.
     9.    Sprzedawca - oznacza Halinę Zatorę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZATORA Halina Zatora z siedzibą we Wrocławiu (54-517), ul. Szczecińska 11a, NIP: 8971019615, REGON: 930273330, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: hurtownia(małpa)zatora.com.pl, będącą jednocześnie właścicielem Hurtowni Internetowej.
     10.    Strona Internetowa Hurtowni - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Hurtowni Internetowej sprzedaż Towarów, działające w domenie hurtownia.zatora.com.pl.
     11.    Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni.
     12.    Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Hurtowni Internetowej
 

     1.    Wszelkie prawa do Hurtowni, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Hurtowni, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Hurtowni (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Hurtowni w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
     2.    Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Hurtowni Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Hurtowni to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Hurtowni jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
     3.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Hurtowni, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Hurtowni na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Hurtowni.
     4.    W celu złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Hurtowni, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
     5.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Hurtowni Internetowej, Strony Internetowej Hurtowni lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
     6.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
     7.    Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Hurtowni Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


§ 3 Rejestracja


     1.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
     2.    Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Hurtowni Internetowej.
     3.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Hurtowni i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
     4.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
     5.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta otrzymuje on od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, informację potwierdzającą złożenia formularza. Z tą chwilą prośba Klienta o rejestrację zostaje przekazana do weryfikacji przez Sprzedawcę.
     6.    W wypadku pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość o aktywacji konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 4 Zamówienia
 

     1.    Informacje zawarte na Stronie Internetowej Hurtowni nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
     2.    Klient może składać zamówienia w Hurtowni Internetowej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni.
     3.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Hurtowi. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Hurtowni przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
     4.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
     5.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionych Towarów.
     6.    W wypadku pozytywnej weryfikacji dostępności zamówionych Towarów, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4.
     7.    W przypadku, gdy w toku weryfikacji dostępności Towarów realizacja zamówienia Klienta okaże się niemożliwa ze względu na ich niedostępność lub gdy realizacja nie będzie możliwa w terminie deklarowanym przez Sprzedawcę przy składaniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
     8.    Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §4 ust. 7 Regulaminu, Sprzedawca przesyła Klientowi na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas Rejestracji nową ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ma możliwość przyjęcia oferty Sprzedawcy poprzez zwrotne przesłanie stosownej wiadomości elektronicznej na adres elektroniczny Sprzedawcy. Przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.


§ 5 Płatności


     1.    Ceny na Stronie Internetowej Hurtowni zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i netto oraz nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
     2.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
     a)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
     b)    gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
     c)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, z odroczoną płatnością (w tym przypadku realizacja zamówienia i wysyłka rozpoczęte zostaną po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia) - ta forma płatności jest dostępna wyłącznie dla wybranych przez Sprzedawcę Klientów.
     3.    Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Hurtowni o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
§ 6 Dostawa
     1.    Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Hurtowni informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
     2.    Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
     3.    Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
     4.    Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
     5.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Hurtowni Internetowej przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
     6.    Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Hurtowni, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 7 Rękojmia
     1.    Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
     2.    Klient ma możliwość złożenia reklamacji Towaru do gwaranta za pośrednictwem Sprzedawcy, który w takim przypadku działa wyłącznie jako pośrednik przekazujący złożoną przez Klienta reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić reklamację do gwaranta bezpośrednio albo za pośrednictwem Sprzedawcy.
§ 8 Usługi nieodpłatne
     1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
     a)    Newsletter;
     b)    Prowadzenie Konta Klienta.
     2.    Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
     3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
     4.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Hurtowni. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
     5.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
     6.    Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
     7.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
     8.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Hurtowni, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
     9.    Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
     10.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Hurtowni lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
     11.    Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres hurtownia(małpa)zatora.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§ 9 Ochrona danych osobowych


     1.    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
     2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
     3.    Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
     4.    Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
     5.    Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
     6.    Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
     7.    Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
     8.    Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.


§ 10 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)


     1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
     2.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
     3.    Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 11 Postanowienia końcowe
     1.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Hurtowni.
     2.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
     3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Hurtowni. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §10 Regulaminu.
     4.    Klient, który dokonał zakupu Towaru za pośrednictwem Hurtowni Internetowej, chcąc wprowadzić Towar do obrotu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zweryfikować czy wprowadzenie Towaru do obrotu w danym kraju nie podlega ograniczeniom lub dodatkowym warunkom wynikającym z przepisów obowiązujących na terytorium tego kraju, w szczególności w zakresie ochrony własności intelektualnej.
     5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2016 r.